Uppdrag: fältsäkerhet

Under hösten 2018 har jag på uppdrag av Folke Bernadotteakademin FBA genomfört en jämförande studie av två kurser i fältsäkerhet för statligt anställd personal. Kurserna genomförs av FBA samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

FBA har under 2018 genomfört sin högriskkurs Skydd mot risker i konfliktområden (SMR) tre gånger. Den är fem dagar lång och riktar sig i första hand till egen personal, i andra hand till personal från andra myndigheter, i tredje hand till deltagare från internationella partners. Den första SMR genomfördes 2005.

MSB har under året genomfört sin högriskkurs Fältsäkerhet i högriskmiljö (FSHR) tre gånger. Den är fyra dagar lång och riktar sig till statliga tjänsteresenärer som ska arbeta i högriskmiljö. Den första FSHR genomfördes 2013.

Båda kurser har likartade målformuleringar där deltagaren efter genomförd kurs ska kunna identifiera riskfyllda situationer, öka förmågan till att värdera säkerhetsaspekter i verksamheten och kunna vidta åtgärder för riskreducering.

Studien har funnit att båda kurser i stort lever upp till sina mål och är väldigt uppskattade av deltagarna. Alla deltagare som har intervjuats vittnar om en ökad krismedvetenhet och minskad naivitet kopplad till risk och säkerhet. De ger tydliga exempel på situationer där deras beteende har förändrats, självsäkerhet har ökats och lärdomar från kurserna har kunnat appliceras.

Arbetsgivare som skickar medarbetare till SMR eller FSHR kan vara trygga med att personalen får god riskmedvetenhet och goda verktyg till livs för att hantera oförutsedda händelser.  Studien ger vidare ett antal rekommendationer för att utveckla kurserna till att ännu bättre nå kursernas mål.

Är du intresserad av att läsa rapporten i sin helhet? Hör då av dig till contact@johanmast.com. Nedan kan du ladda ner en överblick av några utvalda utbildare inom fältsäkerhet i Europa.

https://www.johanmast.com/sv/2019_01_high-risk-trainings_summary/