Ledarskap i svåra situationer – digital seminarieserie som skapar värde

Med flera, kortare seminarietillfällen utspridda över en längre tid, och en kombination av scenarier, diskussioner och övningar i grupp och individuellt, skapade vi under våren 2021 en utbildningsmodell som verkligen stärker deltagarna.

”Tusen tack för en jättebra kurs, nu känner jag mig ännu bättre rustad för att arbeta i en svår kontext! Mentalt starkare och med fler verktyg att använda i svåra kontexter.”

– deltagare

Att leda i svåra situationer
Biståndsmyndigheten Sida vill öka möjligheten att nå de allra fattigaste, och planerar för att öka sin närvaro i konfliktmiljöer. Under 2020 lanserade Sida ett internt utbildningsprogram som syftar till att höja kompetensen hos medarbetare att arbeta i konflikt- och postkonfliktmiljöer eller i miljöer med speciella säkerhetsutmaningar. Inom det programmet har Sida under våren 2021 anlitat Johan Mast Consulting AB för att ge ett urval av deltagarna en fördjupad insikt i självledarskap och ledarskap i svåra situationer.

Fördjupad reflektion och lärande
I den här seminarieserien har vi velat komplettera de traditionella ledarskapsutbildningarna och de väldigt specifika och militärt grundade högriskutbildningarna, med ett innehåll som är direkt anpassat efter arbete i en utlandsmyndighet och som ger deltagarna tid och utrymme att landa i ett fördjupat lärande. 

Fokus på långsiktigt lärande
Ett traditionellt upplägg av det här uppdraget, hade antagligen genomförts över en till två heldagar med koncentrerad djupdykning i teori och praktik, inte minst av kostnadsskäl. Som konsekvens av Corona-pandemin, har ju fler arbetsplatser ställt om till digitala möten, något som vi har kunnat dra nytta av i den här seminarieserien. Serien har delats upp i mindre delar, utspritt över en 3-månadersperiod, vilket har gett deltagarna möjlighet till reflektion i vardagen, att observera händelser, att prova metoder och att ta med tankar tillbaka till diskussion. 

Den formen av lärande är väldigt svår att nå i koncentrerat genomförande, där vi efteråt återgår till vardagen och det vi lärt oss snabbt riskerar att glömmas bort eller parkeras, när de nya beteendena behöver tampas med de gamla vanorna. Att utveckla sitt ledarskap handlar ju i grunden om att ändra sina beteenden, och där har det förhållandevis långa tidsperspektivet i den här seminarieserien har varit gynnsam för deltagarnas lärande.

” Den här kursen var helt klart en av de bästa delarna i utbildningen pga. att det var fokus på personlig utveckling relaterat till svår kontext. En blandning av praktik och teori, ledd av en person med mycket hög kompetens med stor portion ödmjukhet.”

– Deltagare

Resultat
Deltagarna är, både som individer och grupp, idag bättre rustade att hantera svåra och oförutsedda händelser än innan seminarieseriens början. Bedömningen baseras på observationer, på samtal med deltagarna och på de enkätsvar som har inkommit. 

1 = instämmer inte alls – 7 = instämmer helt

Deltagarna har i den här seminarieserien fått hantera olika verklighets­baserade händelser, i många fall klassiska dilemman där alla alternativ är lika usla, och utmana sina egna föreställningar om vad som är rätt och fel. Det har lett gruppen vidare i diskussioner om förväntningar inför utlandstjänstgöring, om vikten av ett medvetet ledarskap, om konflikthantering, stress och oro, könsroller, hur norm, värderingar och kultur både kan stärka och utmana säkerheten, med mera. 

1 = instämmer inte alls – 7 = instämmer helt

” Denna kurs borde göras tillgänglig för en bredare skara som ska arbeta i svåra miljöer.”

Jag tror att de idag är något bättre rustade för en framtida utlandstjänstgöring, men också bättre rustade att hantera ledarskapsutmaningar i sin vardag. Hör av dig om du vill veta mer om våra skräddarsydda lösningar!